FANDOM


DefinitionEdit

definere hjerteinsufficiens.

En tilstand, hvor hjertet er ude af stand til at pumpe tilstrækkeligt blod til at imødekomme organismens metaboliske krav eller kun kan gøre dette under øget fyldningstryk.

Venstresidig hjerteinsufficiensEdit

redegøre for de patofysiologiske forandringer ved sygdommen venstresidig hjerteinsufficiens. Endvidere angive sygdommens hyppighed og årsager, beskrive symptomer, undersøgelsesmetoder, behandlingsprincipper og prognose.

Hyppighed
Prævalens er 1% (dvs. der har sygdommen på en given dag). 10% af befolkning over 70 år.
Årsager
Hyppigste årsag er iskæmisk hjertesygdom. Hjertearytmier, hjerteklapsygdomme. Længerevarende alkoholindtag.
Patofysiologiske forandringer
Kan både inddeles i systolisk og diastolisk.
Systolisk er efter AMI, nedsat evne til at opretholde blodtryk.
Diastoliske kommer af at ventrikelfyldningen er vanskeliggjort:
  1. Nedsat relaxation af myocardiecellerne som ved iskæmi, de mangler ilt.
  2. Restriktive forandringer i myokardiet - fibrose eller ventrikelhypertrofi.
  3. Perikardiets manglende eftergivelighed.


Når venstre del af hjertet ikke kan pumpe så meget blod, som kroppen har brug for, træder der kompensatoriske mekanismer i funktion:

  1. Der sker en øget fyldning af venstre ventrikel (preload), så minutvolumenet (MV) bliver større.
  2. Der sker en øgning af muskelmassen i venstre ventrikel (hypertrofi), så slagene bliver kraftigere, hvilket øger MV.
  3. Aktivering af neurohormonale systemer, der bl.a. betyder
a) øget hjertefrekvens, hvilket øger MV.
b) salt og væske ophobning, der øger hjertets fyldning og dermed slagvolumen og MV.
c) Øgning af den perifere modstand ved vasokonstriktion, hvilket sikrer perfusion af de vigtigste organer.
Mange af disse mekanismer er et tveægget sværd, idet de også kan medvirke til at forværre symptomerne ved den venstresidige hjerteinsufficiens. F.eks. giver øget salt og væskeretention en øget fyldning af karbanen. Dette kan give stase (tryk) tilbage til lungekredsløbet hos patienter, hvor venstre ventrikel ikke pumper tilstrækkeligt.


Symptomer
Anstrengelsedyspnø, hvilket fører ortopnø (åndenåd i liggende tilstand). Oliguri. Træthed.
Ved lettere grader af hjerteinsufficiens kan de kompensatoriske mekanismer kompensere, og der behøver ikke at være symptomer. Ved mere udtalt ventresidig hjerteinsufficiens ses følgende symptomer: træthed, manglende fysisk formåen, dyspnøe, brystsmerter og ødemer. Ved svær insufficiens ses dyspnøe selv i hvile, manglende mulighed for at bevæge sig og i sidste ende lungeødem og evt. død. Lungesymptomerne opstår, fordi blodet ikke kan pumpes ud af venstre ventrikel pga. den dårlige pumpefunktion. Desuden er blodvolumet øget. Dette giver øget blodfylde og tryk i lungekredsløbet (lungestase). Ved meget øget tryk presses væsken ud i alveolerne (lungeødem). Både lungestase og lungeødem giver dårligere diffusion af gasserne i lungerne og dermed dyspnøe.
Undersøgelsesmetoder
EKG er ofte abnormt. Diastolisk galop (et ekstra hjertelyd, da den forsøger at kompensere). Blodundersøgelser, ECG, thoraxrøntgen. Cyanose perifert (ved negle).
Behandlingsprincipper
Angiotensin converting enzym-hæmmer (hæmmer angiotensin II) så man tisser mere og der ikke laves vasokonstriktion. Diuretika, så man tisser mere og forhindrer ødemer. Betablokkere for at hæmme katecholaminernes virkning (adrenalin og noradrenali). De får hjertet til at pumpe hurtigere, men man vil gerne have hjertet til at pumpe langsommere så det kan nå at fyldes. Hjertetransplantation. Antikoagulation (strømmer hurtigere..).
Man vil gerne mindske viskositeten af blodet, samt få venstre forkammer til at blive fyldt ved en lavere hjertefrekvens.
Prognose
Patienter med svær hjerteinsufficiens, der bruger ACE-hæmmere, forlænger den korte levetid med ca. 40 %, mens den er 20 % for patienter med mild til moderat hjerteinsufficiens. Prognosen for hjertetransplanterede bedres til stadighed. I DK er 5-årsoverlevelsen ca. 80 %.

HjertetransplantationEdit

beskrive akutte og sene risici ved hjertetransplantation.

Akutte risici ved hjertetransplantation
Hjertestop, infektioner, afstødning.
Sene risici
Afstødning.

Højresidig hjerteinsufficiensEdit

beskrive hyppigste årsager, symptomer, behandlingsprincipper og prognose ved højresidig hjerteinsufficiens.

Højresidig hjerteinsufficiens kan ses som følge af sygdom i lungerne eller lungekredsløbet (øget modstand gennem lungekredsløbet som gør at højre hjertehalvdel skal præstere mere), men er ofte sekundær til venstresidig hjerteinsufficiens.

Årsager
Venstresidig hjerteinsufficiens, KOL.
Symptomer
Præget af grundlidelsen.
Behandlingsprincipper
Behandling af grundlidelsen.
Prognose
Større dødelighed end ved venstresidig.