FANDOM


HydrolyseEdit

redegøre for princippet i en hydrolytisk proces (hydrolyse).

En hydrolytisk process er en process, hvor vand bliver splittet op, og bliver brugt til produkterne.

pHEdit

beskrive pH skalaen, herunder angive relationen: pH = – log [H+].

Sur: <7, her er [H+] > [OH-]. Neutral: 7 Basisk: >7, her er [H+] < [OH-].

Organiske stofferEdit

KulhydraterEdit

beskrive kulhydraters kemiske struktur; give eksempler herpå.

0214

Monosakkarider

Kulhydrater inddeles i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.

De mest almindelig monosakkarider (C6H12O6) i kroppen har 5 eller 6 carbonatomer i - glucose, fructose og galactose. Ribose og deoxyribose (bruges i DNA og RNA). Det er organiske forbindelser.

LipiderEdit

beskrive lipiders opdeling i steroider, triglycerider, phospholipider; give eksempler herpå samt anføre kemisk struktur for disse.

Lipider er også organiske forbindelser - de er upolære, så de kan ikke opløses i vand.

Triglycerider
0216

Triglycerid

: Består af glycerol (tre-carbon-molekyle) og tre fatty acids. De kan både være mættede og umættede (indeholder dobbelt-bindinger).
Steroider
0219

Steroider

: Indeholder carbonmolekyler, der er bundet sammen i fire ring-strukturer. Østrogen, testosteron, galdesalte <- kolesterol.
Phospholipider
Det samme som triglycerid, men hvor en fatty acid er udskiftet med en anden gruppe der indeholder phosphat og som regel nitrogen. Her gør nitrogen/phospholipid at den bliver polær i den ene ende og upolær i den anden med hydrogen og carbon - derfor udgør phophospholipiderne cellemembranen.

Mættede og umættedeEdit

definere mættede, mono- og poly-umættede fedtsyrer.

Mættede: ingen dobbelbindinger, mens der i umættede er dobbeltbindinger (sunde).


ProteinerEdit

beskrive proteiners opbygning af aminosyrer, samt aminosyrernes hovedbestanddele (aminogruppe, carboxylgruppe, sidekæde [”R”]).

0222

Foldninger

Proteiner består af aminosyrer (20 fsk salgs aminosyrer i alt). En aminosyrer består af en aminogruppe (-NH2) og en carboxylgruppe (-COOH) og en sidekæde.

Primærstrukturen er hundredevis aminosyrer der bliver at sammen, sekundært bliver de foldet da hydrogenbindinger dannes mellem aminosyrerne. Tertiært bliver den foldede struktur mere foldet. Kvartiært sætter de mærkelige foldede ting sat sig sammen med andre foldede ting.

PeptidEdit

definere et (poly)peptid.

Peptider er opbygget af aminosyrer.

EnzymEdit

definere et enzym som et protein med katalytiske egenskaber.

Et enzym er et protein, der er en katalysator = går ikke til grunde i reaktion men nedsætter aktiveringsenergien.

DNA og RNAEdit

NukleinsyrerEdit

anføre to typer af nukleinsyrer (DNA og RNA).

Der er to typer af nukleinsyrer; Deoxyribosenucleicacid, DNA, og Ribosenucleicacid, RNA.


NukleotidEdit

skitsere og beskrive struktur og bestanddele af et nukleotid (fosfatgruppe, sukker, covalent binding til nitrogen-base).

0224

nukleotid

0225

Nitrogenbase

Et nukleotid er en monosakkarid, der sidder sammen med en fosfatgruppe og har en kovalent binding til en nitrogenbase (guanin, cytosin, uracil, thymin, adenin).

Opbygning af DNA og RNAEdit

beskrive opbygningen af DNA og RNA.

DNA har to søjler af nukleotider, der er bundet sammen i en double helix. AT og GC hører sammen med hydrogenbindinger. For RNA er det U i stedet for T, så UA.

0226

DNA

ATPEdit

Opbygning ATPEdit

beskrive opbygningen af ATP.

Adenosin triphosphat.
0227

ATP

Består af adenin, ribose og tre phosphatgruppe.

Hydrolyse af ATPEdit

redegøre for hydrolysen af ATP.

Katabol: ATP -> ADP + Pi + Energy

Anabol: ADP + Pi + Energy -> ATP

ATP's funktionEdit

anføre at ATP’s funktion er oplagring og videregivelse af energi.

ATP's funktion er oplagring of videregivelse af energi.